Yhteystiedot

Turun Eräveikot ry

p. 0400 263 017

Uutiset

9.2.2016Ladolla viljaa!Lue lisää »21.1.2016Ladolla leipää!Lue lisää »30.12.2015Ladolla leipää!Lue lisää »

Tietosuojaseloste

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Turun Eräveikot r.y (Y-tunnus: 3025150-5 )
Helatorstainkuja 5 

20400 Turku

2 YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot

Anders Nordquist

040-8353 879

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Turun Eräveikot r.y käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • Jäsenen perustiedot, jotka ovat välttämättömiä Turun Eräveikkojen yhdistystoimintaan osallistumiseksi:

  • postiosoite (jäsenen valinnan mukaan työpaikalle tai kotiin)

  • kotimaa

  • puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero

  • sähköpostiosoite

  • syntymäaika

  • jäsennumero

  • jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä

 • Vastaukset mahdollisesti järjestettyihin jäsenkyselyihin

 • Jäsenen erityistehtävät ja roolit yhdistyksessä

 • Tiedot jäsenen osallistumisesta Turun Eräveikkojen tapahtumiin, kilpailuihin ja koulutuksiin

 • Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot

 • Jäsenen suoramarkkinointikielto tai -suostumus

 • Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:

 • Tapahtumien ja koulutusten järjestäminen

 • Jäsenkortin toimittaminen

 • Jäsenmaksujen käsittely

 • Ansiomerkkien myöntäminen

 • Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset

 • Yhteydenpito ja viestintä

 • Markkinointi

 • Turun Eräveikkojen toiminnan yleinen kehitystyö

5 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

5.1 Oikeutettu etu

Turun Eräveikkojen oikeus käsitellä rekisteröidyn eli jäsenen henkilötietoja perustuu osin jäsenyyden synnyttämään oikeutettuun etuun.

Jäsenen voi kohtuudella olettaa tietävän, että Turun Eräveikot käsittelee hänen henkilötietojaan Turun Eräveikkojen toiminnan yhteydessä. Turun Eräveikot on tehnyt intressipunninnan, jonka perusteella Turun Eräveikot on todennut, että jäsenien perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä Turun Eräveikkojen oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja jäsenyyden perusteella.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Turun Eräveikkojen oikeutettuun etuun. Tässä tapauksessa Turun Eräveikot arvioi, onko henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää jäsenen oikeudet ja edut. 

5.2 Sopimus

Turun Eräveikot käsittelee henkilötietoja myös sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun jäsen ilmoittautuu kilpailuun ja tekee Metsästäjäliiton kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.

5.3 Suostumus

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi, jos jäseneltä pyydetään suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi taikka jäsenen kuva tai muita tietoja lisätään Turun Eräveikkojen verkkosivuille. Lisäksi Turun Eräveikot luovuttaa henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle ajoittain jäsenen suostumuksen perusteella.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Turun Eräveikot voi luovuttaa jäsenten henkilötietoja luotettaville yhteistyökumppaneille metsästykseen. Lisäksi Metsästäjäliitto voi luovuttaa markkinointiluvan antaneen jäsenen henkilötietoja kolmannelle osapuolelle Turun Eräveikkojen toimintaan liittyviin sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.

Muusta tietojen luovuttamisesta päättää Turun Eräveikkojen hallitus tapauskohtaisesti. Turun Eräveikot voi päättää esimerkiksi tietojen luovuttamisesta tutkimustarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, kuten:

 • IT-palveluiden toimittajille

 • Jäsenlehden painotalolle lehtien postittamiseksi

 • Jäsenkorttien painotalolle jäsenkorttien toimittamiseksi

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Turun Eräveikkojen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Turun Eräveikot säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Entisten jäsenien henkilötietoja säilytetään 6 kuukauden ajan jäsenyyden päättymisestä. Tämänkin jälkeen Turun Eräveikot säilyttää kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisia henkilötietoja 6 vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jolloin tilikausi päättyi.

Turun Eräveikot säilyttää tiettyjä jäsenten perustietoja (nimi, kotipaikka, jäsenyyden alku- ja päättymisvuosi ja kunniamerkit) pysyvästi Turun Eräveikkojen historiikin laatimiseksi. Entinen jäsen voi kuitenkin vastustaa tai rajoittaa tällaisten tietojen käsittelyä perustellusta syystä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET: MITEN JÄSEN VOI VAIKUTTAA TIETOJEN KÄSITTELYYN?

Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Turun Eräveikkoihin. Rekisteröity voi esittää pyynnön myös henkilökohtaisesti kohdassa 2 viitatulle yhteyshenkilölle.

Turun Eräveikoilla voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada Turun Eräveikoilta vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Turun Eräveikot toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Turun Eräveikot voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Turun Eräveikkoja oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Turun Eräveikoille lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.

Omia tietoja voi oikaista myös itse kirjautumalla jäsenrekisteriin omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jäsenrekisteriin pääsee kirjautumaan Suomen Metsästäjäliiton verkkosivujen kautta.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Turun Eräveikkoja poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

 • Metsästäjäliitto on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai

 • henkilötiedot on poistettava Turun Eräveikoihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Turun Eräveikot rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;

 • Turun Eräveikot käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;

 • Turun Eräveikot ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai

 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö Metsästäjäliiton oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Turun Eräveikoille toimittamat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

 • käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

9.7 OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

10 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

 

11 MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU

Turun Eräveikot kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään.

12 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä Turun Eräveikkojen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Turun Eräveikkojen käsittelemiin henkilötietoihin.